Journal of Internet Technology


Journal Sponsorship

MOENDHU

The Journal of Internet Technology (JIT) accepts original technical articles in all disciplines of Internet Technology & Applications. Manuscripts are submitted for review with the understanding that they have not been published elsewhere. Each author is advised to submit the manuscripts, typewritten, double-spaced , in ps, doc, or pdf formats to the executive editor for review. Original drawing need not be sent until the paper is accepted. Once accepted, the manuscript should be submitted as a Microsoft Word or other WORD-processing file and send it through electronic mail along with short biographies and photographs for all the authors. Authors need to pay the publication fee. The author(s) will be responsible for proof-reading the paper. All copyright ownership of the paper will belong to the Journal once it is published. There are six issues a year for this Journal and reviewing results will be provided within six month for most of the submitted manuscripts. Details of electronic submission are shown in the journal homepage.

Topics of interest to JIT include but not limited to:

 • Broadband Networks
 • Electronic service systems (Internet, Intranet, Extranet, E-Commerce, E-Business)
 • Network Management
 • Network Operating System (NOS)
 • Intelligent systems engineering
 • Government or Staff Jobs Computerization
 • National Information Policy
 • Multimedia systems
 • Network Behavior Modeling
 • Wireless/Satellite Communication
 • Digital Library
 • Distance Learning
 • Internet/WWW Applications
 • Telecommunication Networks
 • Security in Networks and Systems
 • Cloud Computing
 • Internet of Things (IoT)
 • IPv6 related topics are especially welcome

Announcements

 

Special Issue: Selected Papers From Special Issue on “COMPUTATIONAL APPROACHES IN CLOUD BASED IoT”.

 
Selected Papers from The special issue on “COMPUTATIONAL APPROACHES IN CLOUD BASED IoT”.  

Manuscript submission deadline: 10th August 2018

 
Posted: 2018-07-10 More...
 

Special Issue: Special Issue on Selected papers from "The 2018 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC 2018)"

 
Selected Manuscripts from "The 2018 IEEE Conference on Dependable and Secure Computing (DSC 2018)" submission deadline: March 01, 2019  
Posted: 2018-03-30 More...
 

Special Issue: Special Issue on “International Conference on the Development and Application of Big Data and Enterprise Resource Management, 2018 (ICBDERM)”

 
Manuscript submission deadline: April 10, 2018  
Posted: 2018-03-21 More...
 

Special Issue: Special Issue on Cyber Security and Cloud Computing

 
Manuscript submission Due: 10th, May, 2018  
Posted: 2018-01-24 More...
 

Special Issue: Special Issue on Selected papers from IoTaas 2017

 
Manuscript Due: December 15, 2017  
Posted: 2017-12-01 More...
 
More Announcements...

Vol 19, No 3 (2018)

Open Access Open Access  Restricted Access Subscription Access

Table of Contents

Articles

Sarang Wi, Jong-Hyouk Lee
PDF
633-640
Guoxiang Tong, Lingling Mei, Naixue Xiong, Chunxue Wu
PDF
641-648
Yulei Wu, Xingming Sun
PDF
649-655
Kuen-Min Lee, Wei-Guang Teng, Mu-Kai Huang, Chih-Pin Freg, Ting-Wei Hou
PDF
657-668
Xiaoxue Liu, Yanping Li, Juan Qu, Qi Jiang
PDF
669-677
Chien-Ming Chen, Linlin Xu, King-Hang Wang, Shuai Liu, Tsu-Yang Wu
PDF
679-687
Hsin-Hung Chen, Li-Shing Huang, Jian-Bo Chen, Tsang-Long Pao
PDF
689-695
Sen Niu, Guobing Zou, Yanglan Gan, Zhimin Zhou, Bofeng Zhang
PDF
697-710
Lin-Chih Chen
PDF
711-723
Phet Imtongkhum, Chakchai So-In, Surasak Sanguanpong, Songyut Phoemphon
PDF
725-740
Shu-Hwang Liaw, Erl-Huei Lu, Henry Ker-Chang Chang, Pin-Chang Su
PDF
741-751
S. Sarika, Paul Varghese
PDF
753-763
Chen-Ya Wang, Yu-Chi Wang, Seng-Cho T. Chou
PDF
765-779
Mohamad Khattar Awad, Phone Lin, Gi-Ren Liu
PDF
781-794
Hongchao Wang, Jian Ma, Youzhi Xu, Dong Yang, Hongke Zhang
PDF
795-805
Xuan Li, Zhihua Xia
PDF
807-814
Lyuchao Liao, Jianping Wu, Fumin Zou, Jengshyang Pan, Tingting Li
PDF
815-824
Long Li, Tianlong Gu, Liang Chang, Jingjing Li, Junyan Qian
PDF
825-836
Ying-Si Zhao, Han-Chieh Chao
PDF
837-843
Javed Iqbal, Rodina Ahmad, Mohd Hairul Nizam Bin Md Nasir, Muhammad Asim Noor
PDF
845-859
Muhammad Murad Khan, Roliana Ibrahim, Muhammad Younas, Imran Ghani, Seung Ryul Jeong
PDF
861-870
Wook Song, HwaMin Lee, Seung-Hyun Lee, Min-Hyung Choi, Min Hong
PDF
871-878
Seung-Tae Ha, Sung-Sam Hong, Myung-Mook Han
PDF
879-887
Yoosin Kim, Tae Yun Kim, Sang Hyun Choi
PDF
889-896
Minseok Kim, Jong-Moon Chung
PDF
897-904
Ozlem Boydak, Noureddine Bouhmala
PDF
905-907
Fei Ding, Dengyin Zhang, Aiguo Song, Jianqing Li
PDF
909-917
Jingjing Hu, Linzhu Liu, Changyou Zhang, Jialing He, Changzhen Hu
PDF
919-926
Jiandong Yao, Xiaoyong Yan, Chengshan Qian, Huijun Li
PDF
927-938
Chun Shan, Liyuan Liu, Jingfeng Xue, Zhaoliang Sun, Tingping Ma
PDF
939-948
Jun-yi Li, Jian-hua Li
PDF
949-957
Wei Fang, Victor S. Sheng, XueZhi Wen
PDF
959-967